Bài Gi?ng Khóa H?c ?i?n Tâm ?? – H?i Tim M?ch Vi?t Nam

Bài gi?ng t?ng h?p t? c?n b?n ??n nâng cao v? ?i?n tâm ??. T?p h?p các tr??ng h?p b?nh lý khác th??ng trên ?i?n tâm ??. Các v?n ?ên t? ??n gi?n t?i ph?c t?p trong phân tích ?i?n tâm ??.

Gi?i thích theo c? ch? ?i?n sinh lý c?a các tr??ng h?p ?i?n tim b?t th??ng trên lâm sàng. Các d?u hi?u nh?n bi?t các b?nh viêm màng ngoài tim, ??t máy t?o nh?p, nh?p nhanh trên th?t, r?i lo?n nh?p ch?m,….

??c bi?t là s? h??ng d?n m?i trong nghi?m pháp g?ng s?c ?i?n tâm ??, r?i lo?n ?i?n gi?i, ?i?m m?i trong h?i ch?ng vành c?p,…

Nh?ng c?p nh?t m?i nh?t trong n?m 2018-2019 v? ?i?n tâm ??.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Bài Gi?ng Khóa H?c ?i?n Tâm ?? – H?i Tim M?ch Vi?t Nam bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d316a57474f50684363436e66566f4b3944303755746757484d5f65536c486a4e69″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply