Bách Khoa Y H?c: Tr?n B? Các Chuyên Khoa – Lê ?ình Sáng

Bách Khoa Y H?c: Tr?n B? Các Chuyên Khoa – Lê ?ình Sáng.

YhocData xin gi?i thi?u và chia s? ??n các b?n b? tài li?u ?? s? v? y khoa. T?p h?p t?t c? bài gi?ng thu?c t?t c? chuyên khoa, l?nh v?c y t?. Bách khoa toàn th? v? y h?c.

T? các chuyên khoa l?n n?i, ngo?i, s?n, nhi. ??n các chuyên khoa l? khác nh? da li?u, tai m?i h?ng, m?t… ??u có trong tài li?u. T?ng c?ng g?n 30 chuyên khoa. Sau ?ây là ?o?n trích gi?i thi?u t? t?p bài gi?ng này:

“Theo yêu c?u và nguy?n v?ng c?a nhi?u b?n ??c, khác v?i Bách Khoa Y H?c các phiên b?n tr??c. Bên c?nh vi?c c?p nh?t các bài vi?t m?i và các chuyên khoa m?i, c?ng nh? thay ??i cách th?c trình bày.

[adinserter block=”6″]

Bách Khoa Y H?c 2010 ???c chia ra làm nhi?u cu?n nh?.  M?i cu?n bao g?m m?t ch? ?? c?a Y H?c. Nh? th? s? giúp b?n ??c ti?t ki?m ???c th?i gian tra c?u thông tin khi c?n. Tác gi? xin chân thành cám ?n t?t c? nh?ng ý ki?n ?óng góp phê bình c?a quí ??c gi? trong th?i gian qua.

T?t c? các cu?n sách c?a Bách Khoa Y H?c: Tr?n B? Các Chuyên Khoa – Lê ?ình Sáng xây d?ng và phát tri?n.”

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f666f6c646572732f3168437654307a384f46324f4e613568753778754d2d6b6d4e4e772d484b645954″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply