Tóm T?t N?i Khoa Y4 Cheat Sheets – D??ng Kim Ngân

YhocData xin chia s? các b?n bài so?n hay c?a Y4. Tóm t?t n?i khoa Y4 Cheat Sheets. Tài li?u ???c biên so?n b?i b?n D??ng Kim Ngân UMP Khoá Y16D.

Tài li?u g?m 4 ph?n: Tim m?ch, hô h?p, tiêu hoá và th?n ni?u. M?i ph?n g?m các bài b?nh h?c khác nhau.

[adinserter block=”6″]

Trình bày ??p m?t, gói g?n các ki?n th?c lâm sàng chính ??i v?i Y4. ?ây là ngu?n tài li?u hay, thu?n l?i giúp các b?n ?i lâm sàng hi?u qu?.

M?i ng??i có th? xem và t?i tài li?u này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6b6d7279323938703179323171797a2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304e2545312542422539396925323059342532302d25323043686561742532307368656574732e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply