B?nh Án C?n ?au Th?t Ng?c Không ?n ??nh

B?nh Án C?n ?au Th?t Ng?c Không ?n ??nh

I. HÀNH CHÍNH

 1. H? và tên b?nh nhân: NGUY?N TH? ****
 2. Tu?i:
 3. Gi?i tính: n?.
 4. Ngh? nghi?p: h?t tu?i lao ??ng.
 5. ??a ch?: Cái S?n, Th?i Long, Qu?n Ô Môn, TP. C?n Th?.
 6. Dân t?c:
 7. Ngày vào vi?n: 16 gi? 10 phút, ngày 5/9/2014.

II. CHUYÊN MÔN

1. Lý do vào vi?n: n?ng ng?c.

2. B?nh s?

B?nh nhân nh?p vi?n ?i?u tr? vì tình tr?ng n?ng ng?c ?ã có b?t ??u x?y ra vào 5 ngày tr??c ?ó. ?au n?ng ng?c kh?i phát lúc ngh? ng?i, kéo dài kho?ng 30 phút thì t? h?t, v?i c?m giác ?è ép sau x??ng ?c, lan lên c?, sau l?ng và  tay trái, 1-2 l?n/ ngày. Trong c?n n?ng ng?c, b?nh nhân th??ng c?m th?y m?t m?i nhi?u, ?ánh tr?ng ng?c và khó th?. Tình tr?ng khó th? còn x?y ra khi b?nh nhân ?i l?i kho?ng 100 m, khó th? nh? v? ?êm, t?ng khi n?m, ng?i gi?m, không kèm theo ho và kh?c ?àm. Các ngày sau thì các c?n n?ng ng?c c?ng x?y ra v?i tính ch?t trên, b?nh nhân c?ng không x? trí gì và t? h?t. Ngoài ra, b?nh nhân có tình tr?ng phù x?y ra tr??c nh?p vi?n kho?ng 03 tháng, phù nh? ? m?t, 2 tay, 2 chân. Phù nhi?u ? chân ph?i h?n chân trái, tay trái nhi?u h?n tay ph?i, chi phù nhi?u h?n thì ?au, ?au nhi?u khi v?n ??ng, ?i l?i, nh?ng không có s?ng ??, kèm theo phù, b?nh nhân ti?u ?êm 5-6 l?n/?êm.  Trong cùng ngày nh?p vi?n, tình tr?ng ?au n?ng ng?c nhi?u, c?m giác ?è ép sâu trong x??ng ?c và kéo dài h?n 30 phút v?i tính ch?t nh? trên, không t? gi?m, b?nh nhân có t? mua thu?c u?ng (không rõ lo?i) nh?ng không gi?m nên nh?p vi?n.

Tình tr?ng lúc nh?p vi?n (ghi nh?n):

– B?nh t?nh, ti?p xúc t?t.

– D?u hi?u sinh t?n:

 • M?ch: 90 l?n/phút;
 • Nhi?t ??: 37 oC;
 • Huy?t áp: 110/70 mmHg;
 • Nh?p th?: 20 l?n/phút.

– Phù 2 chi d??i.

– Ph?i ít rale ?m.

– Tim lo?n nh?p hoàn toàn.

– Không ?au ng?c, không khó th?.

Di?n ti?n b?nh phòng: qua 05 ngày ?i?u tr?, b?nh nhân không còn x?y ra c?n ?au ng?c, không khó th?, phù nh? 2 chi d??i, phù nhi?u ? tay trái, chân ph?i.

Tình trang hi?n t?i: b?nh t?nh, ti?p xúc t?t, không ?au ng?c, khó th?, phù chi không ??i x?ng.

3. Ti?n s?

– B?n thân

+ T?ng huy?t áp không rõ th?i gian m?c b?nh bao lâu, th?nh tho?ng có nh?ng c?n t?ng huy?t áp, max 150 mmHg. B?nh nhân không có ?i?u tr?, u?ng thu?c h? áp th??ng xuyên. G?n nh?p vi?n kho?ng 1 tháng có s? d?ng thu?c ?ông y ?? h? áp, sau u?ng thu?c b?nh nhân ti?u nhi?u.

+ Phát hi?n h? van 3 lá, van ??ng m?ch ch? cách ?ây 03 n?m.

+ Rung nh? không rõ th?i gian m?c b?nh, không có ?i?u tr? kháng ?ông, ch?ng k?t t?p ti?u c?u.

+ Thi?u máu c?c b? c? tim không rõ th?i gian m?c b?nh, b?nh nhân không dùng thu?c ?i?u tr?.

+ Không có b?nh lý ti?u ???ng ???c ch?n ?oán tr??c ?ó.

Gia ?ình: 11 ng??i con c?a b?nh nhân không ai m?c b?nh t?ng huy?t áp, c?ng không có suy tim hay các b?nh tim m?ch khác. Không rõ cha, m?, anh ch? c?a b?nh nhân có m?c b?nh tim m?ch hay không.

4. Khám lâm sàng

Khám lâm sàng: vào lúc 19h gi? ngày 09/09/2014 – ngày th? 05 c?a b?nh

4.1. Khám t?ng quát

– D?u hi?u sinh t?n:

 • M?ch: 74 L/ phút;
 • Nhi?t ?? : 370C; HA: 120/ 70 mmHg;
 • Nh?p th? : 19 l?n/phút.

– B?nh nhân t?nh ti?p xúc t?t.

– T?ng tr?ng g?y.

– Da niêm h?ng.

– Phù nh? 2 chi d??i. Tay trái phù nhi?u, chân ph?i nhi?u h?n chân trái, nóng, ?au.

– H?ch ngo?i vi s? không ch?m, tuy?n giáp không

4.2. Khám tim m?ch:

– Nhìn: L?ng ng?c cân ??i, m?m tim ??p khoang liên s??n VI ???ng nách tr??c trái, t?nh m?ch c? không n?i.

– S?: m?m tim ??p khoang liên s??n VI ???ng nách tr??c trái, di?n ??p kho?ng 2cm, không rung miu, ?n gan ph?ng c?nh (+) kín ?áo, m?ch quay rõ, không ??u, không x? c?ng.

– Gõ: Di?n ??c c?a tim

– Nghe: tim lo?n nh?p hoàn toàn, t?n s? kho?ng 70 l?n/phút. Âm th?i tâm thu ? van 3 lá 3/6, âm th?i tâm tr??ng ? Erb-Botkin rõ.

4.3. Khám tiêu hóa:

– Nhìn: b?ng cân ??i, không tu?n hoàn bàng h?.

– Nghe: Có ti?ng nhu ??ng ru?t. 10 l?n/2 phút

– Gõ:

– S?: B?ng m?n, gan s? không tr?m, lách không to.Không ?i?m ?au khú trú

4.4. Khám hô h?p:

– Nhìn: L?ng ng?c cân ??i hai bên, các khoang gian s??n không giãn r?ng, không co kéo c? hô h?p ph?, di ??ng ??u theo nh?p th?.

– S?: Rung thanh ??u ? hai ph?i

– Gõ: trong

– Nghe: Rì rào ph? nang êm d?u.

4.5. Khám ti?t ni?u- sinh d?c:

– Nhìn: H? th?t l?ng hai bên không s?ng, không ??y.

– S? ?n: Các ?i?m ni?u qu?n trên- gi?a không ?au, không có c?u bàng quang, ch?m th?n, b?p b?n th?n -).

4.6. Khám th?n kinh:

– B?nh t?nh táo, trí nh? t?t

– D?u hi?u màng não âm tính

– Không d?u hi?u th?n kinh khu trú.

4.7. Khám các c? quan khác:

Khám s? b? ch?a phát hi?n d?u hi?u b?nh lý.

5. Tóm t?t b?nh án

B?nh nhân n? 75 tu?i nh?p vi?n v?i lý do ?au n?ng ng?c. Qua h?i b?nh s?, ti?n s?, th?m khám ta ghi nh?n:

– H?i ch?ng suy tim trái: tim to, m?m tim l?ch trái, khó th? nh? v? ?em, khi g?ng s?c.

– Tri?u ch?ng t?ng áp l?c t?nh m?ch h? th?ng: ph?n h?i gan t?nh m?ch c? hi?n di?n, phù, tái h?p thu d?ch v? ?êm bi?u hi?n ti?u ?êm).

– Tri?u ch?ng thi?u máu c?c b? c? tim: ?au n?ng ng?c v?i tính ch?t ?i?n hình.

– Tim lo?n nh?p hoàn toàn

– Phù chi không ??i x?ng, ?au.

* Ti?n s?:

– T?ng huy?t áp.

– Phát hi?n h? van 3 lá, van ??ng m?ch ch? cách ?ây 03 n?m.

– Rung nh?.

– Thi?u máu c?c b? c?

6. Ch?n ?oán và bi?n lu?n

– S? b?: c?n ?au th?t ng?c không ?n ??nh + tim lo?n nh?p hoàn toàn + suy tim ?? 3 theo NYHA), giai ?o?n C nguyên nhân do h? van ??ng m?ch ch?, y?u t? thúc ??y do lo?n nh?p.

– Phân bi?t: th?t ng?c do lo?n nh?p + tim lo?n nh?p hoàn toàn + suy tim ?? 3 theo NYHA), giai ?o?n C nguyên nhân t?ng huy?t áp không ???c ki?m soát, y?u t? thúc ??y do h?i ch?ng vành c?p.

Bi?n lu?n ch?n ?oán:

– Ch?n ?oán ?au th?t ng?c không ?n ??nh khi có c?n ?au th?t ng?c kèm theo ít nh?t m?t y?u t?: 1) kéo dài h?n 20 phút, 2) tri?u ch?ng ?au th?t ng?c n?ng và m?i x?y ra trong vòng 1 tháng, 3) ?au th?t ?n ??nh nh?ng ngày càng n?ng. Nh? v?y, b?nh nhân này ta th?y có ?au ng?c và ?? tính ch?t ?? ch?n ?oán ?au th?t ng?c không ?n ??nh trên lâm sàng. Tuy nhiên, n?ng ng?c là tri?u tr?ng ch? quan khai thác ???c trên b?nh nhân, v?n ?? ? ?ây có ph?i là b?nh nhân ?au th?t ng?c th?c s? hay không hay ch? là c?m giác h?i h?p ?ánh tr?ng ng?c, c?m giác giác n?ng ng?c trong c?n lo?n nh?p. Vì tình tr?ng lo?n nh?p có th? gây ra b?nh c?nh v?i tri?u ch?ng trên, ??c bi?t b?nh nhân này có ti?n c?n thi?u máu c?c b? nên c?ng không th? lo?i tr?. ?? ch?n ?oán xác ??nh tình tr?ng n?ng ng?c ? b?nh nhân có ph?i là do c?n ?au th?t ng?c không ?n ??nh, hay ch? là do h?u qu? c?a lo?n nh?p tim, ta không th? làm ?i?n tim g?ng s?c, mà ch? có th? theo dõi ?i?n tim Holter liên t?c 24 gi?. Khi tình tr?ng ?au n?ng ng?c l?i x?y ra, ?ánh d?u v? tr? ?i?n tim trong th?i ?i?m ?ó: 1) n?u tình tr?ng n?ng ng?c x?y ra ?ng v?i ?i?n tim có bi?u hi?n c?a bi?n ??i ST, thì b?nh nhân do ?au th?t ng?c; (2) ng?c l?i n?u th?i gian ?au ng?c ?ng v?i th?i gian bi?u hi?n lo?n nh?p trên ?i?n tim, thì có th? xác ??nh tình tr?ng lo?n nh?p gây ra b?nh c?nh lâm sàng.

– Ch?n ?oán lo?n nh?p hoàn toàn vì lâm sàng rõ: nghe tim lo?n nh?p, m?ch không ??u. ? ?ây, ta chú ý b?nh nhân ?ã có ti?n c?n rung nh? tr??c ?ó, nên nó có th? tái phát. Tuy nhiên th?t s? c?n làm thêm ECG ?? hi?u rõ ki?u lo?n nh?p và các b?nh lý khác trên ?i?n

– Theo dõi b?nh nhân có suy tim vì: (1) b?nh nhân có b?nh n?n có th? d?n ??n suy tim nh?: ti?n s? t?ng huy?t áp, h? van ??ng m?ch ch?, thi?u máu c?c b? c? (2) Ngoài d?u hi?u rõ ràng bóng tim to, m?m tim l?ch trái, lo?n nh?p tim thì các tri?u ch?ng c?a suy tim trái c?ng có: khó th? nh? v? ?êm, khi g?ng s?c. Xét theo tiêu chu?n ch?n Framinham b?nh nhân ?ã có 4 tiêu chu?n chính: I) có c?n khó th? v? ?êm,  khó th? ph?i ng?i; (II) có rale ph?i ; (III)  tim l?n; (IV) ph?n h?i gan – c? d??ng tính. Và có m?t tiêu chu?n ph? là phù chân. Ta ch? c?n ít nh?t 2 tiêu chu?n chính, ho?c 1 tiêu chu?n chính v?i 2 tiêu chu?n ph? là có th? ch?n ?oán suy tim. Do v?y, tình tr?ng suy tim ? b?nh  nhân ???c xác ??nh. M?c dù tình tr?ng m?t và khó th? có th? là h?u qu? c?a thi?u máu c?c b? c? tim và lo?n nh?p tim. Chúng ta c?ng c?n làm thêm c?n lâm sàng ?? ?ng h? ch?n ?oán nh? X-quang ng?c, siêu âm tim, NT-proBNP.

– Xét v? nguyên nhân gây suy tim ? b?nh nhân có th? do t?ng huy?t áp, do b?nh c? tim thi?u máu c?c b?, do h? van 3 lá. ? b?nh nhân này khám lâm sàng cho th?y có tình tr?ng dãn bu?ng tim, tình tr?ng này có th? là h?u qu? c?a các quá trình quá t?i th? tích, b?nh m?ch vành ho?c do b?nh c? tim phì ??i. ? b?nh nhân có ti?n s? h? vale ??ng m?ch ch?, nên quá t?i th?t x?y ra có th? gây nên tình tr?ng dãn n? trên, tuy tình tr?ng thi?u máu c?c b? c?ng có, nh?ng nó ít gây ra tình tr?ng dãn n? bu?n tim h?n khi b?nh nhân ch?a có ??t vành c?p nào. Tuy nhiên ? b?nh nhân này có tình tr?ng huy?t áp không ???c ki?m soát, nó c?ng có th? là nguyên nhân khi?n cho suy tim ti?n tri?n mau, nh?ng t?ng huy?t áp th??ng gây phì ??i c? tim ? giai ?o?n ??u, cu?i quá trình b?nh m?i gây dãn n? bu?n tim nên ít ngh? t?i. C?n làm thêm siêu âm tim ?? ?ánh giá kích th?c bu?ng tim ?? ?ng h? ch?n ?oán.

– H? van 3 lá và tri?u ch?ng c?a ? máu t?nh m?ch h? th?ng ?ng h? suy tim ph?i, nh?ng tính ch?t phù ? b?nh nhân này c?ng c?n phân bi?t v?i phù do suy th?n và viêm t?c t?nh m?ch Cho nên c?n làm thêm các c?n lâm sàng ?? ch?n ?oán xác ??nh.

7. ?? ngh? c?n lâm sàng

– C?n lâm sàng th??ng qui và t?m soát

+ Công th?c máu

+ ?ông máu

+ X-quang tim ph?i.

+ Sinh hóa máu: ure, creatinine, glucose, b? m?, ion ??, albumin, protein máu, men gan, CRP-hs.

– C?n lâm sàng giúp ch?n ?oán và phân bi?t

+ Siêu âm tim

+ ECG

+ Men tim: Troponin, CK-MB

+ NT-proBNP

+ TSH, T3, T4

– K?t qu? c?n lâm sàng ?ã có Công th?c máu:

Hc 3.86 tri?u/ mm3 B?ch c?u 4.9 nghìn/ mm3
Hct 12.2 g/dl Neu 71.4%
Hb 35.9% Acide 0.1%
MCV 93 fl Base 00
MCH 31.6 pg Mono 2.8%
MCHC 34 g/L Lympho 25.7%
Ti?u c?u 150

=> Không b?t th??ng trên công th?c máu. D?a vào công th?c máu ta có th? lo?i tr? ??t c?p suy tim không ph?i do tình tr?ng thi?u máu thúc ??y, c?ng không ph?i do tình tr?ng nhi?m trùng gây nên khi b?ch c?u không t?ng/không gi?m, lâm sàng c?ng không bi?u hi?n h?i ch?ng nhi?m trùng.

Xét nghi?m máu
L?n 1 2 3 4 5
Glucose 9.2 mmol/L 4.5 mmol/L
Ure 5.4 mmol/L
Creatinine 92 mmol/L
Na+ 138 mmol/L 142 145 142 144
K+ 2.0 mmol/L 2.4 2.2 2.9 2.5
Cl- 82 mmol/L 88 94 98 99
GOT 29 UI
GPT 12 UI
CK-MB 10.3 U/L
Troponin T 0.018 pg/ml
Cholesterol 3.5 mmol/L
TG 0.9 mmol/L
HDL-ch 1.2 mmol/L
LDL-ch 2.0 mmol/L
Free – T3 2.85 pg/ml
Free – T4 1.76 pg/ml

=> H? kali máu, t?ng NT-proBNP. V?i nghiên c?u ? ng??i VN v?i ?i?m c?t NT-proBNT >900 có giá tr? 100% trong tình tr?ng suy tim.

TSH 0.737 uIU/ml
NT-proBNP 1293 pg/ml

=> Xét nghi?m theo dõi h?i ch?ng vành c?p b?ng các marker tim, ? ?ây là Troponin, c?n theo dõi bi?n ??i ??ng. B?nh nhân còn có ?au ng?c, c?ng nh? không th? lo?i tr? ???c b?nh thì chúng ta c?n làm thêm Troponin ít nh?t m?t l?n n?a. N?u k?t qu? t?ng h?n 50% so v?i giá tr? ban ??u không t?ng ho?c t?ng h?n 30% so v?i giá tr? ban ??u t?ng có th? ch?n ?oán xác ??nh. ? ?ây c?n thi?t ?? xét nghi?m Troponin 1 l?n n?a.

?ông máu: PT 89%, APTT 30.3s, Fibrinogen 3.48 g/L

=> ?ông máu bình th??ng.

Siêu âm tim

SA tim YhocData.com

[adinserter block=”6″]

– Th?t trái dãn ch? không d?y, ?i?u này ?ng h? bi?n ??i c?u trúc tim b? ?nh h??ng c?a h? van ??ng m?ch ch? h?n do t?ng huy?t áp.

– Gi?m ??ng vách liên th?t: bi?u hi?n c?a thi?u máu c?c b?

– H? van 3 lá 2/4 th??ng là h? c? n?ng, van ??ng m?ch ch? h? khá nhi?u 3.5/4

– Áp l?c ??ng m?ch ph?i t?ng nh?.

– Ch?c n?ng tâm thu th?t trái b?o toàn EF= 64%. ? b?nh nhân h? van ??ng m?ch ch? EF th??ng t?ng cao, n?u EF ? ng??ng d??i là có bi?u hi?n c?a suy tim. 64% c?ng g?n ng??ng d??i, nh?ng v?n còn l?n h?n 55%.

– Ngoài ra trên siêu âm còn có LVIDd ???ng kình th?t trái th?i kì tâm tr??ng) = 52,7 mm ? b?nh nhân này cho th?y có tình tr?ng bu?ng tim dãn.

– Tuy nhiên siêu âm ch?a cung c?p ???c hình thái t?n th??ng c?a van ??ng m?ch ch?: do ?óng vôi hay do dãn g?c ??ng m?ch ch?, hay nguyên nhân khác.

?i?n Tim

ECG YhocData.com

[adinserter block=”6″]

– D?y th?t trái (1)

– R?i lo?n tái c?c (2): có th? do r?i lo?n Kali máu, c?ng có th? do thi?u máu c?c b?. Cho nên khi ?i?n gi?i ?? b?nh nhân tr? v? bình th??ng c?n ?o ECG ki?m tra l?i.

– Ngo?i tâm thu th?t ph?n cao (3)

– Ngo?i tâm thu nh? 4)

– Nh?p t? gia t?c b? n?i (5).

X-quang tim ph?i th?ng

XQ YhocData.com

[adinserter block=”6″]

– D?u hi?u suy tim trên X-quang bao g?m:

 • Bóng tim to,
 • B? trái 4 cung, có th? b? ph?i hình b? ?ôi.
 • Keley B
 • Góc carini > 90o
 • Tái phân b? tu?n hoàn ph?i, t?ng ??m ?? m?ch máu ph?i.
 • Suy tim ph?i trên phim nghiên m?t kho?ng tr?ng sau x??ng ?c.

– Trên X-quang c?a b?nh nhân ch? có d?u hi?u bóng tim to, ch? s? tim ng?c > 0,5. ?i?u này ?ng h? cho ch?n ?oán suy tim.

8. Ch?n ?oán xác ??nh

Theo dõi ?au th?t ng?c không ?n ??nh + nh?p nh? ?a ? + suy tim ?? 3 (theo NYHA), do h? van ??ng m?ch ch?, y?u t? thúc ??y do lo?n nh?p + H? Kali máu.

[adinserter block=”6″]

9. ?i?u tr?

a, X? trí khi ti?p nh?n b?nh:

B?nh nhân nh?p vi?n có bi?u hi?n c?a h?i ch?ng vành c?p, tuy bi?u hi?n có th? là do tình tr?ng r?i lo?n nh?p gây nên, v?i b?nh nhân ?ã có ti?n c?n c?a thi?u máu c?c b?. L?n này vào vi?n b?nh nhân có d?u hi?u suy tim rõ. V?y h??ng x? trí cho an toàn là ta gi?i quy?t tình tr?ng coi nh? có h?i ch?ng vành c?p, dùng thu?c cho ?n ??nh nh?p, gi?m b?t tình tr?ng m?t và khó th? do suy tim cho b?nh nhân, trong khi ??i ch? k?t qu? xét nghi?m v? ?? có th? ch?n ?oán xác ??nh, c? th?:

+ Th? oxy 5 L/phút.

+ Nitrat: Isomonite 60 mg 1 viên u?ng li?n. Dãn ??ng m?ch vành và h? t?nh m?ch, do ?ó n?ng ng?c n?u do thi?u máu, gi?m ti?n t?i tim.

+ L?i ti?u quai furosemide 40 mg 1 viên u?ng li?n. Dùng Furosemide v?i m?c ?ích là gi?m ti?n t?i, gi?n gi??ng mao m?ch ph?i, c?i thi?n tình tr?ng m?t, khó th? c?a b?nh nhân.

+ Digoxin 0,25 mg ½ viên u?ng li?n. Dùng digoxin ? ?ây nh?m 2 m?c ?ích: c?i thi?n cung l??ng tim, gi?m b?t tình tr?ng lo?n nh?p. Ta không th? dùng ch?n beta ???c vì b?nh nhân ?ang trong ??t c?p suy tim.

+ Ch?n th? th? Diovan 80mg ( nhóm sartan) ½ viên u?ng li?n. Ch?n th? th? có tác d?ng t?t trên tái c?u trúc tim trong suy tim, c?i thi?n t? l? s?ng còn c?a b?nh nhân.

+ Ch?ng k?t t?p ti?u c?u: Plavix 75 mg (clopigrogel) u?ng li?n.

+ Heparin 3000 ?v tiêm d??i da li?n.

+ Cho các xét

– H??ng ?i?u tr? ti?p theo

+ Tình tr?ng ?au ng?c ?ã ?n, không còn ?au, khó th? khi ?au nên không c?n dùng gi?m ?au, oxy và nitra. C?n dùng thu?c ch?ng k?t t?p ti?u c?u, ch?ng ?ông tránh hình thành huy?t kh?i gây l?p m?ch, h?n ch? bi?n ch?ng lo?n nh?p. S? d?ng statin ?? ?n ??nh mãng x? v?a, d? phòng nh?i máu c? tim.

+ B?i hoàn Kali ?ã lên 2.5 mmol/L, có th? chuy?n sang ???ng u?ng. C?n theo dõi ?i?n gi?i ??.

+ ?i?u tr? suy tim: l?i ti?u ti?t ki?m kali, x? d?ng l?i ti?u này m?t th?i gian, ki?m tra ?i?n gi?i ?? tránh tình tr?ng t?ng kali sau ?i?u tr?.

+Gi?m h?u t?i: thu?c ?c ch? men chuy?n, ??i kháng RAA, ch?n angiotensin II, ch?n beta. Trong khi th?i gian b?nh nhân b?t ??u ?n ??nh, có th? th? s? d?ng ch?n beta ?? theo dõi t?i b?nh vi?n, cho toa sau xu?t vi?n. Ch?n beta có tác d?ng kéo dài th?i gian s?ng còn ?áng k? ? b?nh nhân. Các ch?n beta ???c dùng: Bisoprolol, Metoprolol, Carvedilol, Nebivolol.

b, ?i?u tr? c? th?

+ L?i ti?u: Domever 25 mg (spironolactone) 1 viên u?ng lúc 8 gi?.

+ Ch?n Angiotensin II: Diovan 80 mg (nhóm sartan) 1 viên u?ng lúc 8 gi?.

+ B? sung Kali: kalicloride 0.5 viên x2 u?ng lúc 8 gi? – 16 gi?.

+ Ch?ng k?t t?p ti?u c?u: Plavix 75 mg (clopigrogel) 1 viên u?ng lúc 8 gi?.

+ Heparin dùng 5-6 ngày thì ng?ng. Ki?m tra INR cho ??t chu?n.

+ S? d?ng statin: Simvastatin 10 mg 1 viên u?ng lúc 8 gi?.

+ Khi b?nh nhân th?t ?n, b?t ??u x? d?ng ch?n beta, nh?ng ph?i theo dõi sát.

10. Tiên l??ng

a, G?n: dè d?t

+ Bênh nhân l?n tu?i.

+ Có nhi?u b?nh n?n thúc ??y suy tim: t?ng huy?t áp, thi?u máu c? tim, h? van ??ng m?ch ch?.

+ Suy tim ?? 3.

+ Không tiên l??ng n?ng vì b?nh nhân ?áp ?ng ?i?u tr? khá t?t.

b, Xa: trung bình.

+ R?i lo?n nh?p có th? kh?i phát lên ??t c?p suy tim b?t c? lúc nào.

+ H? van ??ng m?ch ch? n?ng di?n ti?n ??n suy tim nhanh, nguy c? t? vong trong 10 n?m h?n 50%.

+ Có th? kh?i phát ??t vành c?p n?u không ???c ki?m soát t?t.

11. D? phòng

– H?n ch? phù: h??ng d?n b?nh nhân ?n l?t.

– Ki?m soát t?t các y?u t?t có th? gây nên ??t c?p c?a suy tim: ki?m soát nh?p tim b?ng ch?n beta, ?n ??nh m?ch vành b?ng statin, ng?a huy?t kh?i b?ng ch?ng k?t t?p ti?u c?u (tuy nhiên ph?i ki?m soát tình tr?ng ?ông máu), tuân th? ?i?u tr?, h?n ch? tránh nguy c? m?c các b?nh nhi?m trùng.

– Nâng cao kh? n?ng s?ng còn c?a b?nh suy tim b?ng ch?n beta, ki?m soát huy?t áp.

Leave a Reply