B? ?? Tr?c Nghi?m D??c Lý Có ?áp Án – Y D??c H? Chí Minh

YhocData xin gi?i thi?u b? tr?c nghi?m d??c lý m?i. B? ?? Tr?c Nghi?m D??c Lý Có ?áp Án – Y D??c H? Chí Minh. ???c s?u t?m, t?ng h?p b?i câu l?c b? h?c thu?t c?a tr??ng.

Sau ?ây là vài câu các b?n tham kh?o:

1. Cho?n ca?u ?u?ng nhâ?t. Thuô?c me? la?:

A. Thuô?c la?m mâ?t y? th??c, ca?m gia?c, pha?n xa? va? la?m xa?o tr??n ca?c ch??c na?ng ho? hâ?p va? tuâ?n hoa?n.

B. Thuô?c la?m mâ?t y? th??c, ca?m gia?c, pha?n xa? nhu?ng kho?ng la?m xa?o tr??n ca?c ch??c na?ng ho? hâ?p va? tuâ?n hoa?n.

C. Thuô?c chi? la?m xa?o tr??n ca?c ch??c na?ng ho? hâ?p, tuâ?n hoa?n.

D. Thuô?c chi? la?m mâ?t y? th??c, ca?m gia?c va? pha?n xa?.

E. Tâ?t ca? ?ê?u sai.

2. MRSA la? b??nh ?u???c ga?y ra b??i vi khuâ?n tu? câ?u va?ng kha?ng:

A. Ampicillin.

B. Sulfonamid.

C. Rifampicin.

D. Methicilin.

E. Aminoglycosid.

[adinserter block=”6″]

3. Ca?u na?o sau ?a?y ?u?ng:

A. Aminoglycosides chi? ta?c du?ng di??t khuâ?n tre?n vi khuâ?n yê?m khi?

B. Polymyxine co? ta?c ???ng ki?m khuâ?n ?ô?i v??i vi khuâ?n Gram – gô?m ca? Pseudomonas.

C. Sulfonamide chi? co? kha? na?ng ??c chê? ca?c vi khuâ?n Gram +

D. Quinolone vo? hi??u ?ô?i v??i Streptococcus

E. Metronidazol chi? co? ta?c du?ng tre?n vi khuâ?n a?i khi?

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f79776a366336356c6b3730307378382f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e253230444c2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply