Tr?c Nghi?m D??c Lý Có ?áp Án

1. Yê?u tô? b??nh nha?n a?nh hu???ng ?ê?n ta?c du?ng cu?a thuô?c la?:

A. Tho?i quen

B. Co?ng vi??c

C. ?iê?u ki??n sô?ng

D. M??c thu nh??p

E. Ca?n n??ng

2. Ca?c yê?u tô? cu?a co? thê? a?nh hu???ng ?ê?n ta?c du?ng cu?a thuô?c ?u???c ne?u du???i ?a?y, ngoa?i tr??:

A. Gi??i ti?nh

B. Giô?ng no?i

C. B??nh ly?

D. Nho?m ma?u

E. Co? ?i?a

3. Ca?c yê?u tô? cu?a b??nh nha?n co? a?nh hu???ng ?ê?n ta?c du?ng cu?a thuô?c, ngoa?i tr??:

A. Giô?ng no?i

B. Tho?i quen

C. Tuô?i ta?c

D. B??nh ly?

E. Co? ?i?a

4. ???c ti?nh cu?a Isoniazid (INH) ?ô?i v??i gan ta?ng le?n khi du?ng kê?t h??p v??i thuô?c sau :

A. Quinidin

B. Propranolol

C. Digitoxin

D. Rifampicin

E. Ampicilin

2. Câ?n gia?m liê?u Isoniazid ?? b??nh nha?n:

A. Suy th??n

B. Suy gan

C. Suy tim

D. Phu? n?? co? thai

E. Vie?m ?a da?y thâ?n kinh

Trên ?ây là m?u các câu h?i tr?c nghi?m b? môn d??c lý. B? câu h?i g?m 97 trang chia thành t?ng ch??ng ?? d? dàng trong ôn t?p.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Tr?c Nghi?m D??c Lý Có ?áp Án bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f616f72666a773168747973707779782f25354259686f63446174612e636f6d253544253230422545312542422539392532307472254531254241254146632532306e6768692545312542422538376d25323044254336254230254531254242254133632532304c25433325424425323048254531254242253844632e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply