C?m Nang K? Thu?t L?c Màng B?ng – B? Y T?

C?m Nang K? Thu?t L?c Màng B?ng – B? Y T?.

Hôm nay, YhocData xin chia s? t?i m?i ng??i tài li?u l?c màng b?ng. Tài li?u ???c th?m ??nh và ban hành b?i b? y t? n?m 2015. Bao g?m 2 ph?n chính:

Ph?n I. H??ng d?n l?c màng b?ng, g?m có: Ch??ng 1. ??i c??ng; Ch??ng 2. H??ng d?n th?c hành l?c màng b?ng; Ch??ng 3. Bi?n ch?ng c?a LMB.

[adinserter block=”6″]

Ph?n II. Quy trình k? thu?t l?c màng b?ng (Quy trình này ?ã ???c B? Y t? phê duy?t).

M?i ng??i có th? t?i v? và tham kh?o c?m nang này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f75376768626272733635657a7534712f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043616d2532306e616e672532306c6f632532306d616e6725323062756e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply