T?n Th??ng Th?n C?p và ?i?u Tr? Thay Th? Th?n: V?n ?? Lâm Sàng – ?HYD HCM 9/2019

B? bài gi?ng n?m trong ch??ng trình ?ào t?o liên t?c CME. Khoá h?c ???c t? ch?c b?i tr??ng ??i h?c Y D??c HCM. V?i s? tham gia c?a nhi?u gi?ng viên, bác s? ?ang công tác t?i các b?nh vi?n tuy?n ??u gi?ng d?y, truy?n th? kinh nghi?m.

T?n th??ng th?n và ?i?u tr? thay th? th?n: Nh?ng v?n ?? thi?t y?u trong th?c hành lâm sàng.

Workshop ???c t? ch?c m?i ?ây ngày 27/9/2019 c?a b? môn H?i s?c c?p c?u – ch?ng ??c ?HYD HCM. YhocData xin trích d?n và chia s? các b?n ??c b? bài gi?ng này. Chúc các b?n h?c t?p t?t !

1/ T?n th??ng th?n c?p: ??nh ngh?a và ch?n ?oán

Ths. BS. Mai Anh Tu?n – PGS. TS. BS. Ph?m Th? Ng?c Th?o

2/ Bù d?ch trong t?n th??ng th?n c?p

BSNT. D? Qu?c Minh Quân – BS.CKI. Hu?nh Quang ??i

3/ L?i ti?u Furosemide và AKI

Bs. Hu?nh Th? Thu Hi?n

4/ ?i?u tr? thay th? th?n: Khi nào ?

PGS.TS. Ph?m Th? Ng?c Th?o

Leave a Reply