Tài Li?u ?ào T?o C?p C?u C? B?n – B? Y T?

Tài Li?u ?ào T?o C?p C?u C? B?n do B? Y T? ban hành.

???c biên so?n v?i m?c ?ích cung c?p cho h?c viên các hi?u bi?t, ki?n th?c. Các k? n?ng c? b?n, c?n thi?t nh?t v? ch?n ?oán y khoa. X? trí c?p c?u các tình hu?ng b?nh lý th??ng g?p t?i khoa c?p c?u.

H??ng d?n các y bác s? lâm sàng chuyên khoa ??nh h??ng và ch?n ?oán, x? trí c?p c?u các tình hu?ng b?nh th??ng g?p trong c?p c?u.

?? c?p ??n m?t s? th? thu?t c? b?n trong c?p c?u n?i khoa và ch?n th??ng. M?i ng??i có th? t?i Tài Li?u ?ào T?o C?p C?u C? B?n – B? Y T? bên d??i ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6c7333627a363766616137666265742f25354259686f63446174612e636f6d25354425323054254333254130692d6c69254531254242253837752d642543332541306f2d742545312542412541316f2d63254531254241254135702d63254531254242254139752d632543362541312d622545312542412541336e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply