?? C??ng N?i Trú H? N?i – Ngo?i

?? C??ng N?i Trú H? N?i – Ngo?i. Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u m?i ???c s?u t?m. ?ây là b? ?? c??ng ôn t?p nh?ng ki?n th?c cho kì thi n?i trú y khoa quan tr?ng c?a các sinh viên y khoa.

Là b? bài so?n c?a các c?u n?i trú mà hi?n là các y bác s? ?ang công tác t?i các b?nh vi?n tuy?n ??u hi?n nay.

YhocData xin chia s? các b?n 2 b? bài so?n. Bài so?n h? n?i biên so?n b?i bác s? Nguy?n Huy Thông, b? h? ngo?i ???c biên so?n b?i bác s? Phan Ánh ??t.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o tr?n b? ?? C??ng N?i Trú H? N?i – Ngo?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

H? N?i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6f3339787739726f716b37696434682f25354259686f63446174612e636f6d253544253230254334253930254531254242253830253230432543362541462543362541304e472532304e254531254242253938492e7064663f646c3d30″]

H? Ngo?i:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3331753273307231727a6f333177362f25354259686f63446174612e636f6d2535442532302543342539302545312542422538302532304e254531254242253938492532305452254333253941253230482545312542422538362532304e474f254531254241254130492e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply