ECG Hoàn Ch?nh – BS. Tr??ng H?u Tài

ECG Hoàn Ch?nh – BS. Tr??ng H?u Tài.

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c m?t tài li?u bài so?n ECG tóm t?t r?t hay.

???c so?n th?o và chia s? b?i anh bác s? Tr??ng H?u Tài. Sau ?ây là vài l?i gi?i thi?u t?p tài li?u này ???c trích ra:

“Ki?nh g??i quy? ?ô?ng nghi??p, trong qua? tri?nh co?ng ta?c y khoa ?ô?i v??i m??t ba?c sy?. Vi??c nh??n ?i?nh ECG chi?nh xa?c se? giu?p i?t râ?t nhiê?u trong châ?n ?oa?n b??nh nha?n tim ma?ch. V??i mong muô?n chia se? kinh nghi??m va? hô? tr?? b??nh nha?n tô?t ho?n.

[adinserter block=”6″]

Nay to?i viê?t quyê?n sa?ch na?y d??a tre?n ly? thuyê?t co? s?? t?? quyê?n “Hu???ng Dâ?n ECG Co? Ba?n – GS. Trâ?n ?ô? Trinh” va? “ECG La?m Sa?ng – Bs Trâ?n Kim So?n” ?ê? cho ra phâ?n to?m t??t ng??n go?n ?o?n gia?n nhâ?t.

Hy vo?ng quyê?n sa?ch na?y se? giu?p i?ch ?u???c quy? ?ô?ng nghi??p trong qua? tri?nh co?ng ta?c. Trong qua? tri?nh bie?n soa?n co?n nhiê?u so? xuâ?t, ki?nh mong nh??n ?u???c s?? ca?m tho?ng va? ?o?ng go?p t?? quy? ba?n ?o?c.”

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6762687775793834306f7870686e322f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304543472532305472756f6e672532304875752532305461692e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply