H??ng D?n Qu?n Lý ??t Qu? Thi?u Mãu Não 2019 – AHA/ASA Guidelines

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c m?t tài li?u r?t hay xin chia s? l?i v?i m?i ng??i. H??ng D?n Qu?n Lý ??t Qu? Thi?u Mãu Não 2019.

B?n d?ch ???c chuy?n ng? b?i bác s? Ph?m Hoàng Thiên t? Guidelines AHA/ASA m?i nh?t. Tài li?u g?m h?n 110 slide d?ch thu?t.

?? c?p nh?ng ?i?m m?i, c?p nh?t m?i c?a phác ?? ?i?u tr? ??t qu? não.

[adinserter block=”6″]

1. H? th?ng ch?m sóc và qu?n lý ??t qu? ti?n vi?n

2. ?i?u tr? và ?ánh giá kh?n c?p

3. Ch?m sóc h? tr? chung và ?i?u tr? kh?n c?p

4. Qu?n lý t?i b?nh vi?n c?a AIS. Ch?m sóc h? tr? chung

5. Qu?n lý AIS t?i b?nh vi?n: ?i?u tr? các bi?n ch?ng c?p tính

6. D? phòng ??t qu? th? phát t?i b?nh vi?n

M?i ng??i có th? xem tham kh?o tài li?u này Link Download ngay bên d??i.

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply