Ngân Hàng ?? Thi Vi Sinh – Y Duy Tân

Ngân Hàng ?? Thi Vi Sinh – Y Duy Tân.

YHocData.com xin gi?i thi?u ??n các b?n b? tài li?u T?ng h?p ?? thi Vi Sinh t? Ngân Hàng ?? thi c?a ??i H?c Duy Tân.

B? ?? ???c biên so?n t? nhi?u giáo s? ti?n s? gi?i trong và ngoài n??c. B? ?? có m?c l?c rõ ràng giúp d? tìm ki?m và ???c t?ng h?p ki?n th?c t? d? ??n khó, t? c?n b?n cho ??n ph?c t?p.B? tài li?u này có th? giúp cho sinh viên ôn t?p v?ng ch?c ki?n th?c v? vi sinh. H? tr? chu?n b? t?t cho các k? thi Vi Sinh ??y khó kh?n.

B? tài li?u giúp sinh viên h? th?ng l?i ki?n th?c v?ng vàng, h? th?ng l?i t? c?n b?n. Thông qua các câu h?i sinh viên có kh? n?ng t? ?ánh giá chính xác n?ng l?c c?a b?n thân. T? ?ó, có th? tìm hi?u thêm v? ki?n th?c hay ph?i h?c t?p l?i t? c?n b?n.

Xin m?i các b?n t?i ngay b? ?? t?i ???ng d?n bên d??i!

1/ Nêu 3 lo?i hình th? chính c?a vi khu?n :

A..c?u khu?n………      B..tr?c khu?n…………         C.ph?y khu?n………….

2/ Ý ngh?a c?a vách t? bào vi khu?n là:

A..quy?t ??nh hình dáng b?o v?…….      B….N?i ??c t?………..

C.kháng nguyên o c?a vk ???ng ru?t………….. D. ..quy?t ??nh b?t màu gram…………..

3/ Ba nhóm c?u khu?n ( theo hình thái ) có các thành viên gây b?nh cho ng??i là:

A..t? c?u……..     B..liên c?u…………       C…song c?u………

4……. vách t? bào ……c?a t? bào vi khu?n ….gram(-)……không có v?t li?u axit teichoic.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f2f732f696d366a696a6f7264316b797a37372f25354259486f63446174612e636f6d253544253230545241432532304e474849454d253230564925323053494e48253230447579253230542543332541326e253230323031372e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply