Tr?c Nghi?m Mô Phôi T?ng H?p

Tr?c Nghi?m Mô Phôi T?ng H?p.

Nh?m ?áp ?ng yêu c?u các b?n ?ã liên h? qua Fanpage. Hôm nay, YhocData ti?p t?c share b? tài li?u ?? s? c?a Mô Phôi ???c s?u t?m t? r?t nhi?u tr??ng trong 1 t?p tin. Do ?ó, các b?n có th? download và ôn luy?n nhanh chóng, tránh m?t nhi?u th?i gian ki?m ti?m khác.

B? file bao g?m 10 ?? thi t? các tr??ng c? n??c nh? Y Hà N?i, H? Chí Minh, H?i Phòng,… Các ph?n, các ch??ng riêng bi?t t? ph?n mô ??n ph?n phôi thai h?c. T? các ch??ng hô h?p, ti?t ni?u, n?i ti?t,… ??n tiêu hoá.

Ph?n l?n các câu tr?c nghi?m ??u có ?áp án nên khá thu?n l?i cho các b?n h?c và ôn luy?n. Hy v?ng tr?c nghi?m mô phôi t? YhocData s? giúp ích nhi?u cho m?i ng??i.

D??i ?ây là m?t vài m?u câu tham kh?o và link t?i phía d??i bài:

1/ ?o?n ph? qu?n không n?m trong ti?u thu? ph?i:

A. Ti?u ph? qu?n

B. Ph? qu?n

C. Ti?u ph? qu?n hô h?p

D. Ti?u ph? qu?n t?n

2/ C?u trúc thu?c tu? ?? c?a lách:

A. Trung tâm sinh s?n

B. Xoang t?nh m?ch

C. Mô võng

D. Ti?u ??ng m?ch lách

3/ ??c ?i?m bao gi? c?ng có c?a mao m?ch:

A. N?m gi?a ti?u ??ng m?ch và ti?u t?nh m?ch

B. Thành có 3 l?p: n?i mô, màng ?áy và t? bào quanh m?ch

C. N?i mô và màng ?áy có l? th?ng

D. Th?c hi?n trao ??i ch?t gi?a máu và t? ch?c

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6f30397572656377616e796c6d33372f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305472254531254241254146632532304e6768692545312542422538376d2532304d25433325423425323050682543332542346925323046554c4c2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply