Tài Li?u Quy Trình Th? Thu?t H?i S?c C?p C?u – B?nh Vi?n B?ch Mai

Tài Li?u Quy Trình Th? Thu?t H?i S?c C?p C?u – B?nh Vi?n B?ch Mai.

T?p tài li?u g?m 100 quy trình th? thu?t th??ng g?p trong ICU.

B? tài li?u ???c biên so?n b?i b? môn H?i s?c c?p c?u c?a B?nh vi?n B?ch Mai. H??ng d?n h?u h?t các k? thu?t: l?c huy?t t??ng, thông khí hô h?p, cai th? máy, m? khí qu?n,…

YhocData xin d?n l?i và chia s? t?i m?i ng??i. Các b?n có th? xem ngay t?p tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3176496c56646f4367755a6e3957527937766858462d72776e4e5a6743346a7362″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply