Bài Gi?ng ??nh H??ng Chuyên Khoa Nhi – BV Nhi Trung ??ng

Bài Gi?ng ??nh H??ng Chuyên Khoa Nhi – BV Nhi Trung ??ng.

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u ??n các b?n m?t t?p tài li?u nhi khoa có giá tr?. Giáo trình bài gi?ng ??nh h??ng chuyên khoa nhi.

Giáo trình ???c ??i ng? cán b? y bác s? giàu chuyên môn c?a b?nh vi?n nhi trung ??ng và ??i h?c y Hà N?i biên so?n. ?ây là tài li?u nh?m ??o t?o các bác s? ?a khoa mu?n làm chuyên khoa nhi sau này. Là giáo trình ?ào t?o. Ki?n th?c bám sát lâm sàng th?c t?.

“Cuô?n sa?ch gô?m 13 chu?o?ng: Nhi khoa ?a?i cu?o?ng, So? sinh, Dinh du???ng, Tie?u ho?a, Ho? hâ?p, Tim ma?ch, Huyê?t ho?c, Truyê?n nhiê?m, Th??n – tiê?t ni??u, Hô?i s??c câ?p c??u, Thâ?n kinh –ta?m b??nh, N??i tiê?t, Ngoa?i nhi.

[adinserter block=”6″]

Cuô?n sa?ch na?y la? ta?i li??u ho?c t??p kho?ng chi? cho Ba?c si? ?i?nh hu???ng chuye?n khoa Nhi, ma? co?n la? ta?i li??u ho?c t??p va? tham kha?o cho sinh vie?n Y  khoa va? ca?c Ba?c si? Nhi khoa no?i chung.”

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung giáo trình ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f776d763830307279397578617a76752f25354259686f63446174612e636f6d25354447692543332541316f25323074722543332541436e682532302543342539312545312542422538426e68253230682543362542302545312542422539426e672532306e68692532306b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

One Response

  1. To?n October 25, 2022

Leave a Reply