Báo Cáo H?i Ngh? Khoa H?c H?i S?c C?p C?u TPHCM 2022

Tr?n b? tài li?u Báo Cáo H?i Ngh? Khoa H?c H?i S?c C?p C?u TPHCM 2022 ???c t? ch?c vào ngày 29/10 v?a qua.

C?p nh?t nhi?u ?i?m m?i quan tr?ng, có giá tr? trong liên quan t?i chuyên ngành h?i s?c c?p c?u: s? d?ng thu?c v?n m?ch, corticoid, máy th?,… ??u ???c ?? c?p qua các slides ???c biên so?n b?i ??i ng? y bác s? ??u ngành.

Bây gi? b?n có th? t?i bài vi?t v?i Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f666f6c646572732f316a7169776f70586e6569796b6d34504c784b47494558417a6d714f7042304c61″]

Leave a Reply