B?NH ÁN D?A ?? NON

B?NH ÁN D?A ?? NON

I.HÀNH CHÍNH:

 1. H? và tên b?nh nhân: Nguy?n Th? L
 2. Gi?i tính: N?
 3. Tu?i: 31
 4. Dân t?c: Kinh
 5. Ngh? nghi?p: Nông dân
 6. ??a ch?: Ninh Bình
 7. H? tên ng??i liên h?:… s?t: …
 8. Ngày gi? vào vi?n: 16/5
 9. Ngày làm b?nh án: 17/5
 10. G102, P405.

II.CHUYÊN MÔN:

 1. Lý do vào vi?n: Thai IVF 22 tu?n – Ra máu Â?.
 2. Ti?n s?

2.1S?n khoa:

– PARA 0000.

– L?y ch?ng n?m 25 tu?i.

2.2. Ph? khoa:

Kinh nguy?t: chu k? 30 ngày, th?i gian hành kinh 7 ngày.

2.3. N?i ngo?i khoa: Ch?a phát hi?n gì b?t th??ng.

2.4. Truy?n nhi?m: Ch?a phát hi?n gì b?t th??ng

2.5. D? ?ng: Ch?a phát hi?n gì b?t th??ng

2.6.  Gia ?ình: Ch?a phát hi?n gì b?t th??ng

 1. B?nh s?:

Thai ph? mang thai l?n ??u 22 tu?n, thai IVF, c?y phôi ngày 26/12/2016, d? ki?n sinh 18/9/2017, qu?n lý thai nghén t?i Bv Nam h?c, trong quá trình mang thai không phát hi?n b?t th??ng, t?ng 6 kg, ?ã tiêm 1 m?i u?n ván vào tháng t5. Sáng cùng ngày vào vi?n, thai ph? ra ít máu âm ??o, máu t??i, không l?n máu c?c, không l?n nh?y, không kèm ?au b?ng -> vào vi?n S?n TW.

*Hi?n t?i ngày th? 2 sau vào vi?n, tình tr?ng BN:

– T?nh táo.

– Không còn ra máu, d?ch âm ??o.

– Không ?au b?ng.

* Khám lúc vào vi?n.

– Bn t?nh.

– M?ch: 90 bpm, Huy?t áp: 110/70 mmHg, nh?p th? 20 ck/p

– Nhi?t ??: 370C

– Không có CCTC.

– Âm ??o có ít máu s?m.

– CTC ?óng.

III.KHÁM B?NH

3.1Khám toàn thân:

– T?nh táo.

– M?ch: 90 bpm, Huy?t áp: 110/70 mmHg, nh?p th? 20 ck/p

– Nhi?t ??: 370C.

– Da, niêm m?c h?ng.

– Không phù.

– Tuy?n giáp không to.

– H?ch ngo?i vi không s? th?y

3.2 Khám s?n khoa:

– Chi?u cao t? cung: 16 cm.

Không xác ??nh ???c ngôi th? c?a thai.

C? t? cung ?óng.

Âm ??o không ra máu, d?ch.

Không có CCTC.

3.3 Các c? quan khác.

– Tim ??u, rõ.

– M?ch ngo?i vi b?t rõ.

– Ph?i thông khí t?t.

IV.C?N LÂM SÀNG

– CT máu, ?ông máu c? b?n: các ch? s? trong gi?i h?n bt.

– XN ???ng máu: 4.2 mmol/l.

– Protein ni?u: (-).

– SA: 1 thai, ngôi ??u, tim thai (+), bánh rau bám m?t sau, tình tr?ng ?i bt.

V.TÓM T?T

Thai ph? 31 tu?i, PARA 0000, mang thai l?n ??u 22 tu?n, thai IVF, chuy?n phôi ngày 26/12/2016, d? sinh 18/9/2017, vào vi?n vì ra máu âm ??o. B?nh di?n bi?n cùng ngày vào vi?n.

Qua h?i b?nh và th?m khám phát hi?n h?i ch?ng và tri?u ch?ng sau:

– Â? không còn ra máu, không ra d?ch.

– CTC ?óng.

– Không ?au b?ng, không có CCTC.

– Cao t? cung 16 cm, ??c l??ng tu?i thai 5 tháng.

– SA: 1 thai, ngôi ??u, tim thai (+), bánh rau bám m?t sau, tình tr?ng ?i bt.

VI.CHU?N ?OÁN S? B?

Thai 22 tu?n IVF – D?a ?? non.

Leave a Reply