B?NH ÁN RAU TI?N ??O TRUNG TÂM

B?NH ÁN RAU TI?N ??O TRUNG TÂM

I.Ph?n hành chính

  1. H? và tên: Bùi Th? L   Tu?i 33
  2. dân t?c: Kinh
  3. Ngh? nghi?p: Làm ru?ng
  4. ??a ch?: ti?u khu 14 – th? tr?n Nông tr??ng M?c Châu – M?c Châu – S?n La
  5. Liên h?: Ch?ng Lê V?n T, s? ?i?n tho?i: 01678 356 3xx
  6. Ngày vào vi?n: 12/6/2017
  7. Ngày làm b?nh án: 19/6/2017
  8. Phòng 513 – Gi??ng 73

II.Ph?n chuyên môn:

1.Lý do vào vi?n: Con l?n 4, thai 29 tu?n, siêu âm phát hi?n rau ti?n ??o trung tâm

2.Ti?n s?:

2.1. Ti?n s? ph? khoa:

– kinh nguy?t ??u, chu k? kinh 30 ngày, hành kinh n?m 15 tu?i

– ch?a phát hi?n b?nh lý ph? khoa

2.2. ti?n s? s?n khoa:

– l?y ch?ng n?m 20 tu?i

– PARA 3023

+ ?? th??ng 3 l?n: 2005 (2.8 kg, con gái), 2007 (2.9 kg, con gái), 2010 (3kg, con gái) ? hi?n t?i kh?e m?nh

+ s?y thai 1 l?n n?m 2007, thai 8 tu?n

+ m? m? thai ngoài t? cung 1 l?n n?m 2012

2.3 Ti?n s? n?i ngo?i khoa: ch?a phát hi?n b?nh lý n?i – ngo?i khoa

2.4. ti?n s? d? ?ng – lây – truy?n nhi?m: ch?a phát hi?n b?t th??ng

3.B?nh s?:

Thai ph? mang thai (?) con l?n 4, thai 29 tu?n, ngày ??u k? kinh cu?i không nh? chính xác, d? ki?n sinh 25/8/2017 (?) theo siêu âm 3 tháng ??u, qu?n lý thai nghén th??ng xuyên t?i b?nh vi?n huy?n M?c châu, trong quá trình mang thai không phát hi?n b?nh lý trong 3 tháng ??u, tiêm u?n ván 2 m?i vào tháng th? 4 và 5 c?a thai k?, t?ng 7 kg so v?i tr??c khi mang thai. Siêu âm thai 25 tu?n phát hi?n rau ti?n ??o trung tâm t?i b?nh vi?n huy?n M?c châu ? chuy?n b?nh vi?n ph? s?n trung ??ng, khoa khám b?nh.

Lúc vào vi?n:

– BN t?nh

– m?ch 82 l?n/phút, huy?t áp 110/70 mmHg

– tim, ph?i bình th??ng

– thai máy (+), tim thai 142 ck/phút

– t? cung không có c?n co, âm ??o không ra máu, c? t? cung ?óng

Thai ph? ???c ch?n ?oán: con l?n 4, thai 29 tu?n – rau ti?n ??o trung tâm? chuy?n khoa s?n 1.

?i?u tr? 1 tu?n nay b?ng thu?c gi?m co (progesteron), theo dõi toàn tr?ng, tim tai ch?a phát hi?n b?t th??ng.

Hi?n t?i: Thai ph? t?nh, ti?p xúc t?t, không ?au b?ng, không ra máu âm ??o

III.Khám b?nh:

1.Toàn tr?ng:

– thai ph? t?nh, ti?p xúc t?t

– th? tr?ng trung bình: chi?u cao 157 cm, cân n?ng 66kg

– m?ch 90 l?n/phút, huy?t áp 120/70 mmHg

– nhi?t ?? 37 oC

– da, niêm m?c h?ng

– không phù, không xu?t huy?t d??i da

– lông, tóc, móng ch?a phát hi?n b?t th??ng

– tuy?n giáp không to, h?ch ngo?i vi không s? th?y

2.khám b? ph?n:

* tim m?ch:

Nh?p tim ??u, t?n s? 90 l?n/phút

T1, T2 rõ, không có ti?ng th?i

* Hô h?p:

Th? ??u, nh?p th? 20 l?n/phút

Rì rào ph? nang rõ, không rales

* các c? quan b? ph?n khác ch?a phát hi?n b?t th??ng

* s?n khoa:

– t? cung bè ngang

– chi?u cao t? cung 26 cm, vòng b?ng 96 cm

– ngôi ngang, các c?c chi ? bên ph?i

– b?ng nhi?u v?t r?n màu tr?ng xà c?, v?t s?o m? c? 12 cm ???ng tr?ng gi?a d??i r?n

– tim thai 142 ck/phút, nghe t?i 1 ? c?nh r?n trái.

IV.C?n lâm sàng ?ã có:

– siêu âm:

Lúc vào vi?n (thai 29 tu?n): 1 thai, ngôi ??u, không th?y b?t th??ng v? hình thái, tr?ng l??ng thai 1306 gr, v? trí rau bám: m?t tr??c, mép d??i bánh rau lan qua l? trong c? t? cung.

L?n g?n nh?t (15/6): rau ti?n ??o trung tâm bám m?t sau

– công th?c máu: 9/6

RBC 3.53 g/L

Hb: 108 g/L

HCT: 0.322 L/L

WBC: 8.34 G/L

– ???ng máu: 9/6

???ng máu ng?u nhiên: 6.13 mmol/L

Nghi?m pháp dung n?p ???ng huy?t:

+ Tr??c u?ng: 4.76 mmol/L

+ sau 1h: 9.35 mmol/L

+ sau 2h: 6.53 mmol/L

– sinh hóa máu, ?ông máu: ch?a phát hi?n b?t th??ng

V. Tóm t?t b?nh án:

B?nh nhân n? 33 tu?i, PARA 3023, 3 l?n ?? th??ng con kh?e m?nh, 1 l?n s?y thai, 1 l?n m? ch?a ngoài t? cung. Hi?n t?i thai 30 tu?n, qu?n lý thai nghén th??ng xuyên t?i b?nh vi?n huy?n M?c Châu, quá trình mang thai ch?a phát hi?n b?t th??ng, siêu âm thai tu?n th? 25 phát hi?n rau ti?n ??o trung tâm ? chuy?n b?nh vi?n ph? s?n Trung ??ng. Qua th?m khám và h?i b?nh phát hi?n tri?u ch?ng và h?i ch?ng sau:

– t? cung bè ngang, thai ngôi ngang, các ph?n thai ch?a xác ??nh rõ

– BCTC/VB = 26/96cm

– không ?au b?ng, âm ??o không ra máu

– toàn tr?ng ?n ??nh

– tim thai 142 chu k?/phút, nghe t?i ? c?nh r?n trái

– siêu âm: rau ti?n ??o trung tâm, tr?ng l??ng 1306g (thai tu?n 29), ?i bình th??ng

– không có d?u hi?u thi?u máu, nhi?m trùng.

VI.Ch?n ?oán:

Con l?n 4 – thai 30 tu?n – rau ti?n ??o trung tâm

VII.H??ng x? trí:

Cho s?n ph? ngh? ng?i tuy?t ??i t?i gi??ng, dùng thu?c gi?m co và theo dõi t?i khi ?? tháng thì ?? m?.

Tránh táo bón.

Leave a Reply