B?NH ÁN H?I CH?NG TH?N H?, SUY TH?N M?N

B?NH ÁN H?I CH?NG TH?N H?, SUY TH?N M?N

1.Hành chính
H? tên: Phan th? Ch??ng Tu?i: 57 Gi?i tính: N?.
Ngh? nghi?p: Làm ru?ng.
??a ch?: H?p H?ng_ V? B?ng_ Nam ??nh.

Ngày vào vi?n: 06/04/2011
Ngày gi? khám: 10h ngày 22/04/2011.
2. Lý do vào vi?n: Phù toàn thân.
3. B?nh s?.
Tr??c khi vào vi?n 3 tháng, sau m?t ??t ?n m?n tr? l?i sau 2 n?m ?n nh?t, b?nh nhân xu?t hi?n phù nhi?u ? m?t, hai chân r?i lan ra toàn thân. Phù ??u hai bên, không thay ??i theo th?i gian trong ngày, theo t? th? hay m?c ?? v?n ??ng, ?n nh?t ?? phù. Tình tr?ng phù ti?n tri?n nhanh (b?nh nhân t?ng 4kg/ 10 ngày), n??c ti?u 1l/ngày, trong, s?m màu, không ti?u bu?t, ti?u d?t.  !0 ngày sau, b?nh nhân dùng thu?c nam, sau hai tháng, phù gi?m b?t ch? còn n?a trên, ?i?u tr? thêm không ?? => nh?p vi?n.

Cùng th?i gian này, b?nh nhân m?t m?i, hoa m?t chóng m?t ù tai nhi?u, t?ng lên khi ?i l?i, v?n ?ông m?nh hay khi ?i lên c?u thang, khi thay d?i t? th?. Kèm theo ?ó, b?nh nhân hay ?au ??u, nhìn m?.

B?nh nhân nh?p vi?n b?ch mai ???c ?i?u tr? b?ng l?i tiêu…. Th?y phù gi?m nhi?u. ??ng th?i, phát  hi?n cao huy?t áp, H..a lúc vào vi?n 170/80. Hi?n t?i b?nh nhân có các tri?u ch?ng chính sau:

 • Phù nh? h?n, ch? y?u ? m?t,  hai chân, b?nh nhân gi?m 1kg/3 ngày.
 • Ti?u nhi?u h?n, 1.5 l/ngày, n??c ti?u trong, ?? vàng h?n.

4.Ti?n s?:
B?n thân:

+ Cách 7 n?m, b?nh nhân phù 2 chân v?i tính ch?t t??ng t? ??t này, vào vi?n B?ch mai ???c ch?n ?oán viêm c?u th?n m?n có HCTH, dùng thu?c tây 1 tháng th?y không ??, b?nh nhân chuy?n ssang dunfgt hu?c nam, ?? nhi?u, sau 5 n?m th?y không phù, ng?ng dùng thu?c. B?nh nhân th?c hi?n ch? ?? ?n nh?t cho ??n nay.

+ Không có ti?n s? n?i ngo?i khoa khác.

+ Không có ti?n s? s?n khoa ?áng chú ý.
Gia ?ình: Ch?a có phát hi?n gì ??c bi?t.
5. Khám b?nh
a. Toàn thân:

 • B?nh nhân t?nh, ti?p xúc t?t.
 • Th? tr?ng: trung bình cao 1m50 n?ng 46kg.
 • Da niêm m?c nh?t.
 • Phù tr?ng, m?m, ?n lõm, không ?au, phù ??u, ??i x?ng hai bên ch? y?u ? m?t và chân.
 • Không xu?t huy?t d??i da.
 • Móng tay khô, m?t bóng, có khía d?c.
 • Lông tóc bình th??ng.
 • Tuy?n giáp không to.
 • H?ch ngo?i vi không s? th?y.
 •  D?u hi?u sinh t?n: M?ch 80l/ph; HA: 160/80 mmHg; To: 36.8.

b. B? ph?n

 Ti?t ni?u
+Ch?m th?t l?ng (-)
+B?p b?nh th?n (-)

+ Vùng h? th?t l?ng ?n ko ?au.
+V? hông l?ng (-).

+ Ko th?y c?u bàng quang.
+Các ?i?m ?au ni?u qu?n trên và gi?a ?n ko ?au.
+  Ko nghe th?y ti?ng th?i tâm thu ? v? trí m?ch th?n.

Tim m?ch:

– M?m tim ??p ? KLS 5 ???ng gi?a ?òn trái, không có ? ??p b?t th??ng. Không có s?o m? c?, không có tu?n hoàn bang h?.
– Không có rung miu. D?u hi?u Hartzer (-), d?u hi?u ch?m d?i Bard (-)
– T1, T2 rõ, không có âm b?nh lý ti?ng th?i tâm thu.

–   Nh?p tim ??u, t?n s? 70l/ph.

Hô h?p:

– L?ng ng?c cân ??i, di ??ng theo nh?p th?.
– Rung thanh bth, không có ?i?m ?au.
– Gõ trong
– RRPN ??u rõ hai bên, không rale.
Tiêu hóa
– Bung cân ??i, không seo m? c?, không tu?n hoàn bàng h?, di ??ng theo nh?p th?.

– B?ng m?m, không ch??ng.

– P?TB(-), C?PM (-).

– Gan lách không s? th?y.
Các c? quan, b? ph?n khác ch?a có phát hi?n gì ??c bi?t.
4. Tóm t?t b?nh án
B?nh nhân n?, 57 tu?i,  ti?n s? ???c ch?n ?oán viêm c?u th?n m?n có HCTH cách 7 n?m,  ?i?u tr? không th??ng xuyên, ch? ?? ?n nh?t, vào vi?n vì lý do phù toàn thân, b?nh di?n bi?n 3 tháng nay. Qua th?m khám và h?i b?nh phát hi?n nh?ng tri?u ch?ng và h?i ch?ng chính sau:
– Phù toàn thân tr?ng m?m ?n lõm, ??i x?ng 2 bên, ti?n tri?n nhanh, ?? khi ?n nh?t.

– HA: 160/80.

– H?i ch?ng thi?u máu (+): da xanh, niêm m?c nh?t.

– Ch?m th?t l?ng (-), b?p b?nh th?n (-).

– H?i ch?ng NT (-).

Ch?n ?oán s? b?: theo dõi viêm c?u th?n m?n_ HCTH_ suy th?n m?n.

Leave a Reply