B?NH ÁN T?NG HUY?T ÁP K?CH PHÁT

B?NH ÁN T?NG HUY?T ÁP K?CH PHÁT

I.Hành chính

1.H? và tên: NGUY?N TH? NGÀ  2.Gi?i: N?  3.Tu?i:46

4.Ngh? nghi?p:làm ru?ng

5.Quê quán: ??i Xuyên- Phú Xuyên- Hà N?i

6.Vào vi?n ngày:17/12/2017

7.Ngày làm b?nh án: 23/12/2017

II. H?i b?nh

1/ Lý do vào vi?n: ?au ??u, m?t m?i, khó th? khi g?ng s?c.

2/ B?nh s?:

Cách ?ây ? n?m, xu?t hi?n ?au ??u âm ?, ?au th??ng xuyên, ?au toàn chu vi

??u, kèm theo c?m giác nóng b?ng m?t khi g?ng s?c, m?t m?i, chóng m?t,( h?i thêm bn ?? cho vào dòng này nhé: không khó th?, không ?au ng?c, ti?u ti?n bình th??ng, ?i khám ? ?âu, ???c ch?n ?oán t?ng HA)), ?i?u tr? Coversyl(angiotensin 2), ngày 1 viên, Dopegyt 2v/ngày (methyldopa ch?n th? c?m th? a2 t?) các tri?u ch?ng trên thuyên gi?m. Duy trì thu?c th??ng xuyên, t? theo dõi HA ? nhà: HA cao nh?t là….

Kho?ng 1 ngày nay, xu?t hi?n ?au ??u âm ?, hoa m?t chóng m?t, ?au ??u, 2 bên h?c m?t, không bu?n nôn, không nôn,không khó th?, không ?au ng?c, không y?u li?t tay chân  V?n duy trì amlor ngày 1 viên không th?y ??, vào KKB

ngày 17/12/2017 trong tình tr?ng

– M?ch 99 l?n/phút, HA: 190/120mmHg.

– T?n s? th?: 18 l?n/phút

???c nh? adalat d??i l??i chuy?n vào a2

???c ch?n ?oán t?ng HA k?ch phát.

?i?u tr?: l?i ti?u (furosemid, natrilix l?i ti?u thiazide) ?c ch? men chuy?n (zestryl), ch?n kênh Ca2+(amlor) các tri?u ch?ng trên gi?m, không

xu?t hi?n các thêm các tri?u ch?ng khác.

Hi?n t?i: không ?au ??u, còn m?t m?i, chóng m?t khi thay ??i t? th?, không phù, không s?t. ?n u?ng t?t, ??i

ti?u ti?n bình th??ng, lúc 6h sáng: (HA: chém: 130/80mmHg, m?ch: 75 l?n/phút.)

3.Ti?n s?:

– B?n thân: s?i th?n nh? 2 bên

– Gia ?ình: không ai b? t?ng HA, suy tim, b?nh th?n, b?nh ?T?.

III. Khám b?nh

1/ Toàn thân:

Ý th?c t?nh, ti?p xúc t?t

Th? tr?ng trung bình, BMI =, da nm binh thuong,.

Ko phù.

Không s?t.

H?ch ngo?i vi không s?ng ?au, tuy?n giáp không s? th?y

2/ Tu?n hoàn:

M?m tim ??p ? liên s??n V ???ng gi?a ?òn trái.

Ti?ng T1, T2 rõ.

Nh?p tim ??u 100 l?n/phút, HA: 130/80mmHg.

3/ Hô h?p:

L?ng ng?c cân ??i, nh?p th? ??u, 18 l?n/phút

Rì rào ph? nang 2 ph? tr??ng rõ.

Không có ran

4/ Tiêu hóa:

B?ng m?n, ?n các ?i?m ngo?i khoa xu?t chi?u thành b?ng không ?au

Lách không s? th?y.

Không có tu?n hoàn bàng h?, không có gõ ??c vùng th?p

5/ Ti?t ni?u

2 h? th?n không c?ng g?, ?n ?i?m NQ trên gi?a không ?au

Ch?m th?n (-), rung th?n (-)

6/ Th?n kinh

HCMN (-), 12 ?ôi dây th?n kinh s? não hi?n t?i không có d?u hi?u b?nh lý.

7/ Các c? quan khác

Khám s? b? không có d?u hi?u b?nh lý

8/ Các xét nghi?m ?ã làm:

– ?i?n tim: nh?p xoang 104 chu k?/phút, tr?c trung gian, không có

RL nh?p.

– Siêu âm tim: H? van 3 lá nh?, k t?ng áp ?M ph?i, dày ??ng tâm th?t trái, ch?c n?ng tâm thu th?t trái bình th??ng

– XQ tim: éo có

– sh máu(17-12) choles 7,84 mmol/L, LDL-C 5,66; K 2,8 bt 3,5-5,0 mmol/L ( thêm vào cho bi?t có t?ng chút ch? k nêu vào bá, ax uric: 524,04umol/L Bilitp 46,1 umol/L, Cpk, ckmb bt) các XN khác bt

IV .K?t lu?n

1/ Tóm t?t b?nh án

B?nh nhân n?, 46 tu?i, ti?n s? s?i th?n nh? 2 bên, vào vi?n ngày 17/12/2017 v?i lý do ?au ??u, m?t m?i, chóng m?t, b?nh bi?u hi?n? n?m nay. B?nh di?n bi?n v?i các tri?u ch?ng và h?i ch?ng sau:

– B? b?nh t?ng HA ? n?m nay, HA cao nh?t ? mmHg. Lúc vào vi?n HA:

190/1200 mmHg; v?i các tri?u ch?ng ?au ??u 2 bên thái d??ng, nh?c 2 h?c m?t, hoa m?t, chóng m?t,  hi?n t?i HA: 130/80 mmHg(?ã dùng thu?c)

– Ti?n s? b?n thân: s?i th?n nh? 2 bên( không bi?t ?i?u tr? gì ch?a), k b? ?ái tháo ???ng hay b?nh lý gì khác tr??c ?ây

2/ Ch?n ?oán: T?ng HA k?ch phát

3/ Tiên l??ng: B?nh mãn t?nh ?i?u tr? kéo dài su?t ??i, ti?n tri?n n?ng d?n

4/ K? ho?ch xét nghi?m và ?i?u tr?:

– Làm thêm các xét nghi?m:

o ?i?n gi?i ?? => theo dõi n?ng ?? NA+, K+ vì b?nh nhân có dùng l?i ti?u

o Ure, creatin, albumin máu => bi?n ch?ng th?n

– Nguyên t?c ?i?u tr?

o Ch? ?? sinh ho?t

  1. Không g?ng s?c, ngh? ng?i h?p lý
  2. ?n nh?t < 2g mu?i/ngày, gi?m m? và cholesterol. h?n ch? l??ng n??c và d?ch truy?n
  3. sau khi ra vi?n ?i?u tr? thu?c su?t ??i, v?n ??ng th? l?c ??u ??n

.

o Dùng thu?c: l?i ti?u, UCMC, ch?n kênh calci, ?i?u hòa lipit máu, bù k+.

– ?i?u tr? c? th?: ??n 1 ngày

0.Ringer lactate 500ml x 1 chai TTM 40g/ph ( ?? pha kaliclorua,)

1.kaliclorua 10%x 1 ?ng pha d?ch

  1. Aldacton 25mg x 1 viên, u?ng chi?u (l?i ti?u không m?t K+)
  2. Zestril 5mg x 2 viên, u?ng sang chi?u.(?CMC)
  3. Amlor 5mg 30s x 2 viên u?ng sáng 1 viên, t?i 1 viên(ch?n kênh Ca)
  4. Tanganil 500mg 5ml x 2 ?ng TMC sc ( ?i?u tr? chóng m?t)
  5. lipitor 10mg x 1v u?ng t?i

THA k?ch phát có các th?

T?i kh?n c?p: HATTr>120, có bc

Kh?n c?p: nt, t?n th??ng ?áy m?t ?? 1 2, sau ph?u thu?t, trc ph?u thu?t, ?au và tr?ng thái c?ng th?ng d?n ??n THA

Ác tính

B?nh não do THA: THA ??t ng?t, 220/120 gây ?au ??u, r?i lo?n ý th?c, m?t th?ng b?ng, có th? ch?y máu não, khi HA xu?ng bt các trch trên m?t nhanh chóng

?i?u tr? c?p c?u: nguyên t?c 1 nhanh 1 ch?m

M?c tiêu: 180/110

Adalat gel 3 gi?t d??i l??i( td sau3 phút max sau 15ph ch? dùng 2 l?n)

Captopril viên ??t d??i l??i ( sau 15ph, xu?ng ?m duy trì lâu 60ph)

Lasix 20mg IV 1 ?

Khi v? 140/90, ho?c 180/90/??t qu? -> li?u hàng ngày

Leave a Reply