Giáo Trình Ch?n ?oán Hình ?nh – ?HYD Hu?

YhocData xin chia s? tài li?u m?i ???c s?u t?m. Giáo Trình Ch?n ?oán Hình ?nh c?a tr??ng ??i h?c Y D??c Hu?. Tài li?u bao g?m kho?ng 135 trang.

Khái quát nh?ng ki?n th?c c?n b?n ch?n ?oán hình ?nh y khoa. Nh?ng k? n?ng ??c Xquang ng?c, x??ng kh?p, b?ng… ?? t?p trung nói ??n.

Ngoài ra, tài li?u c?ng nói ??n nh?ng h??ng d?n ki?n th?c n?n cho vi?c phân tích các phim MSCT, MRI c?ng nh? siêu âm và các c?n lâm sàng hình ?nh hay g?p khác.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o tài li?u Giáo Trình Ch?n ?oán Hình ?nh – ?HYD Hu? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314e644f4937546d6b4c3276324a764c43324d744e344179697463782d316b5f73″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply