Giáo Trình Nhi Khoa – BV Nhi ??ng 1

Giáo Trình Nhi Khoa – BV Nhi ??ng 1.

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? b? tài li?u bài gi?ng nhi khoa. Tài li?u ???c biên so?n b?i ??i ng? gi?ng viên, y bác s? tr??ng ??i h?c Y D??c H? Chí Minh và B?nh vi?n Nhi ??ng 1.

T?p h?p nh?ng ki?n th?c tr?ng tâm lâm sàng liên quan ??n nhi khoa. T? các ki?n th?c c? s? nhi khoa ??n các chuyên khoa sâu h?n: hô h?p, tim m?ch, tiêu hoá, huy?t h?c,… T? cách ch?n ?oán ??n ?i?u tr?, cách dùng thu?c hi?u qu?.

[adinserter block=”6″]

H??ng d?n các tình hu?ng c?n ?i?u tr? thích h?p, li?u thu?c h?p lý nh?t. M?i ng??i có th? t?i sách và tham kh?o n?i dung tài li?u các bài gi?ng này sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7875646c3669366c663239316d6e672f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304769616f2d5472696e682d4e68692d4b686f612d48434d2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply