K? N?ng Trình B?nh – BS. Nguy?n ?ình Vân VietMD

Tài li?u K? N?ng Trình B?nh. ???c biên so?n và chia s? b?i bác s? Nguy?n ?ình Vân, m?t trong nh?ng ng??i ph? trách c?a VietMD.

M?t t? ch?c y khoa k?t n?i các y bác s? Vi?t Nam trên th? gi?i. Tài li?u ch? kho?ng 72 trang. YhocData xin chia s? các b?n m?t t?p tài li?u hay này.

[adinserter block=”6″]

H??ng d?n ng??i ??c cách h?c h?i, trình b?nh hi?u qu? trên lâm sàng, trong các ca tr?c hay trình ??u gi??ng.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u K? N?ng Trình B?nh – BS. Nguy?n ?ình Vân VietMD ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f315441634f424152547662784e744e542d446c6a576a316a4454314a642d445671″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply