Tài Li?u Huy?t ??ng Lâm Sàng – B? Môn HSCC ?HYD HCM 11/2019

T?ng h?p bu?i workshop c?a ch??ng trình ??o t?o liên t?c CME v? huy?t ??ng lâm sàng. Ch??ng trình c?a b? môn h?i s?c c?p c?u tr??ng ??i H?c Y D??c HCM t? ch?c.

Các bài gi?ng t??ng t?n t?ng ca lâm sàng th?o lu?n c? th?. B? tài li?u h??ng d?n lâm sàng ?? c?p nhi?u v?n ?? n?i c?m mà ch?c ch?n các b?n s? quan tâm.

Ki?m soát huy?t áp, ?ánh giá huy?t ??ng, s? d?ng thu?c và d?ch truy?n ?? ?n ??nh huy?t ??ng sao cho hi?u qu?. T?t c? ??u ???c trình bày ? khoá h?c này.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

L?p CME Huy?t ??ng lâm sàng ch? v?a ???c t? ch?c m?i ?ây vào ngày 14-15/11/2019. B? tài li?u r?t nóng h?i cho các b?n quan tâm l?nh v?c h?i s?c c?p c?u này.

M?i ng??i có th? chia s? m?i ng??i và t?i b? tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f752f302f666f6c646572732f3175484b613037375339705379376276426951686f335f624d5077454773427868″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply