[Sách D?ch] T?ng Huy?t Áp Và T?n Th??ng C? Quan ?ích – BS Ph?m Hoàng Thiên

[Sách D?ch] T?ng Huy?t Áp Và T?n Th??ng C? Quan ?ích – BS Ph?m Hoàng Thiên. YhocData xin gi?i thi?u và chia s? m?t tài li?u m?i r?t có giá tr?. Tài li?u T?ng Huy?t Áp Và T?n Th??ng C? Quan ?ích ???c d?ch thu?t b?i bác s? Ph?m Hoàng Thiên t? quy?n Practical Case Studies in Hypertension Management.

Cung câ?p cho ca?c ba?c si? ?iê?u tri? b??nh nha?n ta?ng huyê?t a?p co? ca?c nguy co? tim ma?ch kha?c nhau m??t co?ng cu? dê? truy c??p se? na?ng cao th??c ha?nh la?m sa?ng cu?a ho?. T? ?ó các y bác s? ?i?u tr? có th? ca?i thi??n kiê?m soa?t huyê?t a?p trung bi?nh va? gia?m ty? l?? ca?c biê?n ch??ng chi?nh lie?n quan ?ê?n ta?ng huyê?t a?p.

[adinserter block=”6″]

Bên c?nh ?ó, m?i ng??i c?ng có th? tham kh?o thêm tài li?u m?i c?ng r?t giá tr? ???c YhocData chia s? cách ?ây không lâu c?ng ???c d?ch b?i BS. Ph?m Hoàng Thiên: T?ng Huy?t Áp Kháng Tr?

M?i ng??i có th? t?i và xem n?i dung tài li?u T?ng Huy?t Áp Và T?n Th??ng C? Quan ?ích ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7872616a66726b71646365363965742f25354259686f63446174612e636f6d253544253230542543342538336e67253230687579254531254241254246742532302543332541317025323076254333254130253230742545312542422539356e25323074682543362542302543362541316e67253230632543362541312532307175616e25323025433425393125433325414463682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply