TI?P C?N XU?T HUY?T TIÊU HÓA TRÊN ? TR? EM

TI?P C?N XU?T HUY?T TIÊU HÓA TRÊN ? TR? EM. Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u bài so?n m?i nh?t n?m 2021 v? nhi khoa.

Tài li?u b?nh lý tiêu hoá, cách ti?p c?n tình hu?ng lâm sàng th??ng g?p, ???c biên so?n b?i Bác s? n?i trú Phan Danh thu?c ??i h?c Y Hà N?i.

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o tài li?u TI?P C?N XU?T HUY?T TIÊU HÓA TRÊN ? TR? EM ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f366f617369306774646161327a64772f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544925453125424125424550253230432545312542412541434e2532305848544825323054522543332538414e2532302545312542422539452532305452254531254241254241253230454d25323044522e44414e482e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply