Full Bài Gi?ng Gi?i Ph?u – Y Hà N?i

Gi?i ph?u là m?t môn quan tr?ng ??i v?i t?t c? sinh viên y khoa. YHocData.com xin gi?i thi?u ??n các b?n b? tài li?u t?ng h?p các bài gi?ng v? gi?i ph?u c?a ?ai h?c y Hà N?i.

B? tài li?u t?ng h?p t? các gi?ng viên kinh nghi?m lâu n?m trong gi?ng d?y y khoa.

Bài gi?ng g?m các ph?n c? b?n nh?: ??u m?t c?, chi trên chi d??i, m?ch máu, tiêu hóa, ti?t ni?u,…

Ch?c ch?n b? tài li?u s? ?em ??n ngu?n ki?n th?c  v?ng ch?c cho các b?n sinh viên! giúp ôn t?p l?i ki?n th?c v? gi?i ph?u

Share bài ?? th?y Link Download Full Bài Gi?ng Gi?i Ph?u – Y Hà N?i bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3141447373634e423841375561394b5350724458424b6a44633156696f66793263″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply