H??ng D?n C?p C?u Tình Hu?ng Trong H?i S?c – Emergency Manual

H??ng D?n C?p C?u Tình Hu?ng Trong H?i S?c – Emergency Manual. Cu?n sách là tài li?u d?ch thu?t c?a t?p th? các bác s? chuyên khoa 1 tr??ng ?H Y Khoa Hu?.

Bao g?m 25 tình hu?ng th??ng g?p trong h?i s?c c?p c?u. H??ng d?n ng??i ??c cách nh?n di?n, x? trí tình hu?ng sao cho th?t hi?u qu?. Trình bày ng?n g?n, t?p trung vào các b??c x? trí. T? các tình tr?ng r?i lo?n nh?p c?a tim m?ch, các ca b?t th??ng gây t?c ngh?n ???ng th? ??n tình hu?ng thuyên t?c ?i c?a s?n khoa. T?t c? ??u ???c tóm g?n, các b??c b?n nên làm khi ti?p c?n.

[adinserter block=”6″]

Ngoài ra, YhocData c?ng xin chia s? S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T?, m?t tài li?u c?ng r?t giá tr? c?p nh?t nhi?u ?i?m m?i theo phác ??.

B?n d?ch ???c th?c hi?n vào n?m 2018. ?ây là tài li?u có tính ?ng d?ng lâm sàng cao. Hy v?ng s? là ngu?n tham kh?o quý giá cho các anh ch? hành ngh?.

M?i ng??i có th? xem ho?c t?i sách tr?c ti?p bên d??i:

Chúc các b?n h?c t?p t?t.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3072766a64793170676279616b33792f25354259686f63446174612e636f6d253544253230454d2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply