Mindmap B?nh Lý N?i Khoa T?ng H?p

T?ng h?p b? 109 mindmap cho các b?nh lý n?i khoa bao quát h?u h?t các chuyên khoa: Tim m?ch, hô h?p, th?n kinh, tiêu hoá… ??n các chuyên khoa l? nh? huy?t h?c, da li?u, lao, truy?n nhi?m,…

B? mindmap này s? là công c? h? tr? ghi nh? các b?nh lý n?i khoa cho các sinh viên y trong vi?c thi c?, h?c t?p và ?i lâm sàng t?i các b?nh vi?n.

C?m ?n tác gi? Thái H?ng – Y40 tr??ng H?c Vi?n Quân Y trong vi?c làm các mindmap này và chia s? t?i c?ng ??ng y khoa.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Mindmap B?nh Lý N?i Khoa T?ng H?p bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f31747a666938636b64786f7938786b2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304d696e646d61702532304e254531254242253939692532304b686f6125323046756c6c2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply