Tr?c Nghi?m Gi?i Ph?u Có ?án Án

Tr?c Nghi?m Gi?i Ph?u Có ?án Án

YhocData xin gi?i thi?u b? tr?c nghi?m có ?áp án m?i môn gi?i ph?u. B? l?n này ch? có 24 trang bài t?p. ???c trình bày khá b?t m?t, d? ??c lôi cu?n ng??i dùng và d? nhiên có ?áp án cu?i m?i ph?n. Sau ?ây là vài câu các b?n tham kh?o:

1. Ca?c phu?o?ng ti??n gi?? gan bao gô?m:

A. Ti?nh ma?ch chu? du???i

B. ???ng ma?ch chu? bu?ng

C. Da?y ch??ng va?nh

D. Da?y ch??ng liê?m

E. Ma?c treo tra?ng tre?n

[adinserter block=”6″]

2. Rô?n gan gô?m co? ca?c tha?nh phâ?n sau:

A. Ti?nh ma?ch c??a

B. ???ng ma?ch gan chung

C. ???ng ma?ch gan rie?ng

D. Ô?ng m??t

E. Rê? ma?c nô?i nho?

3. ?u???ng m??t chi?nh gô?m co?:

A. Ô?ng gan chung

C. Ô?ng m??t chu?

E. Tu?i m??t

B. Ô?ng gan pha?i

D. Ô?ng tu?i m??t

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6a70387665706c3178336461706f762f25354259686f63446174612e636f6d253544253230432543332541327525323068254531254242253846692532305472254531254241254146632532306e6768692545312542422538376d25323047692545312542412541336925323070682545312542412541427525323076254333254130253230254334253930254333254131702532302543332541316e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply